??>? 9??8 f2?ɀ????\p B?a?=? ThisWorkbook???=?# 9!?8X@?"??1???[SO1???[SO1???[SO1???[SO1???[SO1???[SO1???ўSO1???[SO1???[SO1???[SO1???[SO1???[SO1???[SO1.??Times New Roman1???[SO1???[SO1???[SO1???[SO1???[SO1???[SO1???[SO1???[SO1???[SO1???[SO1???[SO1???[SO1? ??[SO1h8??[SO1,8??[SO18??[SO1?8??[SO1???[SO1???[SO1???[SO1?4??[SO1? ??[SO1???[SO1? ??[SO1?4??[SO1?<??[SO1????[SO1?>??[SO1? ??[SO"?#,##0;"?\-#,##0"?#,##0;[Red]"?\-#,##0"?#,##0.00;"?\-#,##0.00#"?#,##0.00;[Red]"?\-#,##0.007*2_ "?* #,##0_ ;_ "?* \-#,##0_ ;_ "?* "-"_ ;_ @_ .))_ * #,##0_ ;_ * \-#,##0_ ;_ * "-"_ ;_ @_ ?,:_ "?* #,##0.00_ ;_ "?* \-#,##0.00_ ;_ "?* "-"??_ ;_ @_ 6+1_ * #,##0.00_ ;_ * \-#,##0.00_ ;_ * "-"??_ ;_ @_ \$#,##0_);\(\$#,##0\)\$#,##0_);[Red]\(\$#,##0\) \$#,##0.00_);\(\$#,##0.00\)% \$#,##0.00_);[Red]\(\$#,##0.00\)?"?#,##0;\-"?#,##0?"?#,##0;[Red]\-"?#,##0?"?#,##0.00;\-"?#,##0.00#?"?#,##0.00;[Red]\-"?#,##0.005?0_-"?* #,##0_-;\-"?* #,##0_-;_-"?* "-"_-;_-@_-,?'_-* #,##0_-;\-* #,##0_-;_-* "-"_-;_-@_-=?8_-"?* #,##0.00_-;\-"?* #,##0.00_-;_-"?* "-"??_-;_-@_-4?/_-* #,##0.00_-;\-* #,##0.00_-;_-* "-"??_-;_-@_-?0.00_);[Red]\(0.00\)?? ??? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ??? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ? ?????????P????P ???? ?????? ????!????"??a>??,? ???*? ???#??????$?ff????%????&????'??`??+? ???)? ???????????????????????????(????)??????*?????? ?? ??"X??X?? x@ @ ?? 1|@ @ ??X?? x@ @ ??1|@ @ ?? x@ @ ??x@ ??x@ @ ??8@ @ ??x@ @ ??8@ @ ?? 8@ @ ??x@ @??0@ ??x@ ?? 8??8??x@ @ ??1|@ @??1|@ ??8@ @??8@ ??x??+?||Xg4?}A} _-;_-* "ef-@_-_ }A} _-;_-* "ef-@_-_ }A} _-;_-* "ef-@_-_ }A} _-;_-* "ef-@_-_ }A} _-;_-* "ef-@_-_ }A} _-;_-* "ef -@_-_ }A} _-;_-* "L-@_-_ }A} _-;_-* "L-@_-_ }A} _-;_-* "L-@_-_ }A} _-;_-* "L-@_-_ }A} _-;_-* "L-@_-_ }A} _-;_-* "L -@_-_ }A} _-;_-* "23-@_-_ }A} _-;_-* "23-@_-_ }A} _-;_-* "23-@_-_ }A} _-;_-* "23-@_-_ }A} _-;_-* "23-@_-_ }A}! _-;_-* "23 -@_-_ }-}# _-;_-* "}A}$ _-;_-* "-@_-_ }A}% _-;_-* "?-@_-_ }A}& _-;_-* "23-@_-_ }-}' _-;_-* "}A}( ?_-;_-* "-@_-_ }A}) a_-;_-* "?-@_-_ }U}* _-;_-* "-@_-_ }?}- }_-;_-* "?-@_-_  }?}. _-;_-* "?-@_-_ ??? ??? ??? ???}-}/ _-;_-* "}-}0 _-;_-* "}A}1 }_-;_-* "-@_-_ }A}4 _-;_-* "-@_-_ }A}5 _-;_-* "-@_-_ }A}6 _-;_-* "-@_-_ }A}7 _-;_-* "-@_-_ }A}8 _-;_-* "-@_-_ }A}9 _-;_-* " -@_-_ }A}: e_-;_-* "-@_-_ }?}; ???_-;_-* "?-@_-_ ??? ??? ??? ???}?}< ??v_-;_-* "̙-@_-_  }x}=?_-;_-* "?̙-@_? ? ?}(}W _-;_-* "?!20% - :_eW[r?1?O?20% - :_eW[r?1 ef? %?!20% - :_eW[r?2?O?"20% - :_eW[r?2 ef? %?!20% - :_eW[r?3?O?&20% - :_eW[r?3 ef? %?!20% - :_eW[r?4?O?*20% - :_eW[r?4 ef? %?!20% - :_eW[r?5?O?.20% - :_eW[r?5 ef? %?!20% - :_eW[r?6?O?220% - :_eW[r?6 ef? %?!40% - :_eW[r?1?O?40% - :_eW[r?1 L? %?!40% - :_eW[r?2?O?#40% - :_eW[r?2 L? %?!40% - :_eW[r?3?O?'40% - :_eW[r?3 L? %?!40% - :_eW[r?4?O?+40% - :_eW[r?4 L? %?!40% - :_eW[r?5?O?/40% - :_eW[r?5 L? %?!40% - :_eW[r?6?O?340% - :_eW[r?6 L? %?!60% - :_eW[r?1?O? 60% - :_eW[r?1 23? %?!60% - :_eW[r?2?O?$60% - :_eW[r?2 23ږ? %?!60% - :_eW[r?3?O?(60% - :_eW[r?3 23? %?!60% - :_eW[r?4?O?,60% - :_eW[r?4 23? %?! 60% - :_eW[r?5?O?060% - :_eW[r?5 23? %?!!60% - :_eW[r?6?O?460% - :_eW[r?6 23? %?"??~vRk? #h?+?h I}%? $h 1?=?h 1 I}%O? %h 2?=?h 2 I}%??? &h 3?=?h 3 I}%23?? 'h 4?/?h 4 I}%?(]?5?] ?%???8^ĉ?)}Y?5?}Y ? a%? *Gl;`?G?Gl;` %OO?+??'?^?,? ?'?^[0]? -{?o?{ ? }% ?.hgUSCQyO[;mR0_?a gRS>yO]\O`Q 7: 9e{| SCI1:S {vQ-N,{N\Ob\O { , SCI2:S {vQ-N,{N\Ob\O { , EI {vQ-N,{N\Ob\O { gO Rir {vQ-N,{N\O { N{|8h_ {vQ-N,{N\O { N{|8h_ {vQ-N,{N\O { vQN {vQ-N,{N\O { NW{| NW? NW[ W? NW[ ыW? NW[ Sf{| SfN)RcCg *N VY{| V[~ y?w萧~ y?^~ y?!h~ y? vQN{|~f[bċVYYXTO[  &)79?BPRVZ]ehlps{}??????????????????????????????9 7` V[~ 1.fN t^ g_ VY 2.& & w^~ 1.fN t^ g_ VY 2.& & !h~ 1.fN t^ g_ VY 2.& & b~VYye?RQ  !"$&)*,/357:=>@BEFHKOQS 7 vQ[zQhscySI{ 7[ >yO[ )Y @b>yO[vsQc? 1.fN t^ g_ VY 2.& & _?a gR \e bN>yO]\O 1.fN t^ gbN 2.& &  #'/48<CHKLNQUZ 7; V[~ hQVOyf[ur^2013t^ w^~ w~ N}Yf[u1!k2014 !h~ & & b~VYye?RQ (, 7? 3uhSGl;`h@bkXQ[GW]8h[e0 xvzuyfN~{W[_{Kb~{ ? ? 7I VYy?kpe !k 1.fN t^ g_V[VYf[ё 2.fN t^ g_!h~VYf[ёP[WVYf[ё & & b~VYf[ё_`Qe?RQ    # $& )9 7#Ylyxbgh S g!jgQ[*g(uv vc Rd?NYu]kXQ[sSS0 7?*!0 ???? 3?(>cc??B????? f2?ɀ FdK dMbP?_*+?%????& BP(?' BP(?(M&d2?)M&d2?M??C ?4dXXA4?" dXXM&d2?x} >} ?>} >} >} ?>} `>} ?>} ?>} ?>} >} @ >} ?>} `>} ` >} ?B} >} >?@ ?????q???@g@@? V?&VVVVVVVVVVVVVVVV? L? L? L? L? R? R? T? Q? Q? L? L? L? L? L? L? L? L ?(NNNNSSUQQMMNMMMNN~ @?? E? @ ? @ ? A ? D ? F? @? @? G? G? K"? K? H? J? I C? O!?&OPPPPPPPPPPPPPPP? O?&OPPPPPPPPPPPPPPP? W#?&WWWWWWWWWWWWWWWW?px8?,?88>?@dW??R ??   ?7? Sheet1ggD f2?ɀ M dMbP?_*+?%????&?'?(?)??"???&?U>?@???7? Sheet2ggD f2?ɀ JO dMbP?_*+?%????&?'?(?)??"???&?U>?@???7? Sheet3ggD ?Oh+'0?HP\h ? ???Microsoft Excel@2K@?2?@D*??՜.+,0?HP X`hp x ?? Sheet1Sheet2Sheet3  !"#$%&'?)*+,-./?1234567???Root Entry ?F?WorkbookOSummaryInformation((DocumentSummaryInformation80